SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Främja ett gott arbetsklimat!

***Under 2021 kommer vi ha möjlighet till kostnadsfri Arbetsmiljökurs***

Kontakta oss eller läs mer här!

Lär dig grunderna i SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete och förebygg ohälsa!

På alla arbetsplatser ska det finnas en plan på hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljö. Det regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1.

Vi erbjuder därför ert företag i enlighet med arbetsmiljölagen, en arbetsmiljöutbildning som ger kunskap i hur det arbetet kan läggas upp.
I första hand vänder sig utbildningen till företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud, samt andra arbetsmiljöansvariga, som redan kanske gått en grundutbildning i BAM eller innehar motsvarande grundläggande kunskaper.

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Bättre arbetsmoral!

Denna kurs inom systematisk arbetsmiljö kommer på ett tydligt sätt påvisa nyttan av att arbeta konsekvent med arbetsmiljö. Utbildningen ger insikt om vilken värdefull investering gott arbetsklimat och god psykosocial hälsa på arbetsplatsen är för företaget. Både vad gäller lönsamhet, men också för främjande av god arbetsmoral bland medarbetarna.

Deltagarna får användbara metoder och tips för att komma igång och/eller stärka det befintliga systematiska arbetsmiljöarbetet. De får även verktyg för att kunna synliggöra men också åtgärda både fysiska och psykosociala risker på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är

  • undersökning av verksamheten
  • bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen
  • åtgärder för att minska riskerna
  • kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.
Tala med våra experter

Vi utbildar på uppdrag av svenskt näringsliv

Efter avslutad utbildning ska deltagarna:
– ha ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
– förstå och praktiskt kunna tillämpa föreskrifterna i den dagliga verksamheten
– ha insikt om samverkan, delaktighet och påverkansmöjlighet

Ø Lagar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljöarbetet
Ø AFS 2001:1; innehåll, krav, tillämpning
Ø Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
Ø Risk- och konsekvensbedömningar
Ø Handlingsplan
Ø Fysiska, organisatoriska och sociala aspekter
Ø Roller, samverkan, uppgiftsfördelning
Ø Medarbetarens delaktighet och ansvar
Ø Kunskapskrav
Ø Rutiner, instruktioner, policyer; kravställda och situationsanpassade
Ø Dokumentationskrav
Ø Nytta, vinster och effekter av ett systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
Ø Modeller, verktyg
Ø Praktisk tillämpning, övningar utifrån verklighetsbaserade situationer
Ø Diskussioner

En dag

Varför välja oss?
Branschorienterade utbildningar

Vi vet vad ni behöver!

Branschorienterade utbildningar

Vi använder den senaste tekniken och de smartaste verktygen tillgängliga i branschen för att ge er de bästa nya redskapen att omgående tillämpa i ert arbete.

Skräddarsydda lösningar för er

Vi vet att en storlek inte passar alla!

Skräddarsydda lösningar för er

Speciellt anpassade lösningar efter alla företags unika behov och önskemål.

35 års erfarenhet

Vi vet hur man levererar resultat!

35 års erfarenhet

Vi har erfarenheten och vanan av att leverera mätbara och långvariga resultat för våra klienter.

Företagsutbildning som ger resultat!

Hos oss hittar ni skräddarsydda kurser och kompetenslösningar för alla behov. Vilken utbildning passar er? Vi vet!

Börja här
Är det något du undrar över? Fråga våra experter!
Vi hjälper dig!