SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

SAM – Systematiskt arbetsmiljöarbete

Grunden till ett framgångsrikt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete

Kursbeskrivning

På alla arbetsplatser ska det finnas ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1. Den här utbildningen ger kunskap i hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete läggs upp och vilka regler och krav som styr arbetsmiljöarbetet. Utbildningen kommer på ett tydligt sätt att visa nyttan av att arbeta systematiskt med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Du får användbara metoder och tips för att komma igång och/eller stärka ert befintliga systematiska arbetsmiljöarbete. Du får även verktyg för att fånga upp och åtgärda både fysiska och psykosociala risker.

Syfte

Utbildningens syfte är att ge praktisk kunskap om hur man bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen.

Mål

Efter utbildningen ska deltagarna

 • – Ha ökad förståelse för sambandet mellan en god arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete och verksamhetens utveckling
 • – Förstå och praktiskt kunna tillämpa föreskrifterna i den dagliga verksamheten
 • – Ha insikt om samverkan, delaktighet och påverkansmöjlighet
Målgrupp

Företagsledning, chefer, arbetsledare, skyddsombud/arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvariga

Rekommenderade förkunskaper

Utbildning i BAM eller motsvarande kunskaper

Kursinnehåll
 • Lagar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljöarbetet
 • AFS 2001:1; innehåll, krav, tillämpning
 • Undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera
 • Risk- och konsekvensbedömningar
 • Handlingsplan
 • Fysiska, organisatoriska och sociala aspekter
 • Roller, samverkan, uppgiftsfördelning
 • Medarbetarens delaktighet och ansvar
 • Kunskapskrav
 • Rutiner, instruktioner, policyer; kravställda och situationsanpassade
 • Dokumentationskrav
 • Nytta, vinster och effekter av ett systematiskt arbetsmiljöarbete i verksamheten
 • Modeller, verktyg
 • Praktisk tillämpning, övningar utifrån verklighetsbaserade situationer
 • Diskussioner
Kurslängd

En dag