The GMS METHOD

The GMS 6-STEP METHOD

Det huvudsakliga målet för varje steg i vår kvalitetsprocess är att kontrollera tillfredsställelsen hos företaget, cheferna, kontaktpersonerna och deltagarna, för att säkerställa så att målen har uppnåtts och att en konsekvent, målinriktad, högkvalitativ och effektiv utbildning har skett. All information delas med kunden, deltagarna och utbildaren för att uppnå maximal kvalitet.

För att hjälpa dig att nå dit och samtidigt kunna följa din framgång hela vägen, använder vi GMS 6-stegsprogram®.

 • 1. Bedömning
 • 2. Rekommendation och bekräftelse
 • 3. Kursplan
 • 4. Kvalitetscheck
 • 5. Utvärdering
 • 6. Personliga framsteg

1. Bedömning

Innan GMS startar en utbildning genomför vi en personlig intervju med varje deltagare. Baserat på dessa resultat utvecklar vi en så kallad GMS Personlig Utvecklingsplan®. Målet för detta är som följer:

 • Att definiera behov
 • Att verbalisera deltagarens mål
 • Att identifiera dagens behov kontra framtidens
 • Att identifiera annat som kan påverka inlärningen, t ex inlärningssvårigheter, schemakrockar etc
 • Att utveckla en GMS Personlig Utvecklingsplan® som ska tjäna som rekommendation för optimal träning och resultat
 • Att ge möjlighet för elever att påverka utbildningens form och struktur, för att maximera dess fördelar, både för sig själva och för företaget

2. Rekommendation och Bekräftelse

GMS Personlig Utvecklingsplan® inkluderar en summering av deltagarens mål, kursens fokus, aktiviteter, kursmaterial och andra överväganden, såsom schemaläggning, inlärningssvårigheter etc. Denna skickas till deltagarens chef för att:

 • Deltagarens utbildning ska förankras och få godkännande av företagets beslutsfattare
 • Ge möjlighet för chefen att påverka utbildningens form och struktur för att maximera fördelarna med utbildningen för både deltagaren och företaget
 • Försäkra att GMS har förstått företagets och deltagarens behov och för att ha möjlighet att vid behov anpassa kursens design innan kursstart om nödvändigt

3. Kursplan

I början av kursen kommer läraren och deltagarna att upprätta en kursplan. Målet med detta är som följer:

 • Att definiera kort- & långsiktiga mål
 • Att balansera gruppens behov med individens behov
 • Att identifiera arbetsrelaterat material och aktiviteter
 • Att planera aktiviteter
 • Att säkerställa att kursens utformning, vad gäller mål, innehåll och leverans faktiskt uppfyller deltagarnas behov och förväntningar
 • Att vid behov ge möjlighet för deltagarna att tillsammans med läraren justera kursen

4. Kvalitetskontroll

Efter utbildningens start kontaktas varje deltagare av GMS för att få feedback från deltagarna. All feedback i detta skede av processen delas med lämpliga processägare och är justerbar och följs upp för att säkerställa att tillfredsställelse har uppnåtts. Målen för detta steg är som följer:

 • För att mäta tillfredsställelsegraden tidigt i kursen
 • För att ta itu med eventuella nya fokusområden som deltagaren kan ha haft tid att reflektera över
 • För att i ett tidigt skede tillåta GMS att göra justeringar, om nödvändigt

5. Utvärdering

I slutet av kursen får varje deltagare ett Kursutvärderingsformulär (tillhandahålls av GMS eller kund) som fylls i och skickas tillbaka till GMS. Målet med detta steg är som följer:

 • Att ge deltagaren möjlighet att lämna skriftliga synpunkter om hur kursen uppfyllt dennes förväntningar
 • Att ge GMS möjlighet att mäta deltagarens totala tillfredsställelse för kursen som helhet och försäkra full belåtenhet med kursen

6. Personliga prestationer

Mot slutet av kursen kommer instruktören att slutföra en lägesrapport för varje elev eller grupp. Målen för detta steg är som följer:

 • Att till deltagarens chef ge feedback och kontrollera framstegen, som grundar sig på de första målen (kort- & lång siktiga), hur målen uppfylldes, resultatet av kursen och vid behov rekommendationer för vidare studier eller fokus

Om ditt företag vill veta mer om vårt GMS 6-stegsprogram®, vänligen Kontakta oss för en konsultation..