The GMS EDGE

The GMS EDGE

Vi använder oss av GMS A-B-C ® metod för att uppnå önskade resultat:

A

Anpassningsförmåga

Vi ger våra kunder skräddarsydda, flexibla lösningar, relevanta för deras arbetssituation samt byggd med företagets strategiska mål och framtida inriktningar som utgångspunkt. Läs mer om GMS Skräddarsydda lösningar nedan.

Skräddarsydda lösningar

Tailor-made learning GMS

Vi förstår både komplexiteten och de utmaningar som våra företagskunder står inför i sitt dagliga arbete, när de delar kunskap och kommunicerar över gränserna i ett företagsklimat som ständigt skiftar.

Våra kunder är hjärtat i vår process, själva drivkraften för våra produkter och tjänster.

Vi tillhandahåller skräddarsydda lösningar, exklusivt skapade för varje unik kund och/eller situation, vilket gör utbildningen relevant för deltagaren och direkt möjliggör för denne att omsätta sina kunskaper i praktiken. Denna strategi engagerar även chefer och deltagare genom att uppmuntra samarbete, kunskapsutbyte och problemlösning över hela organisationen.

GMS Customized Corporate Learning®
skapar en dynamisk inlärningsmiljö, uppmuntrar till utbyte och att lära av varandra samt tillhandahåller traditionella, teoretiska och praktiska utbildningsalternativ, vilket leder till:

 • Aktivt deltagande
 • Kunskapsutbyte
 • Erfarenhetsutbyte
 • Aktivt utbyte av idéer
 • Problemlösning
 • Aktiv social interaktion
 • Motivation att lära
 • Mätbara resultat

B

Brainability

Våra högkvalificerade utbildare utrustar deltagarna med relevanta och affärsinriktade, teoretiska och praktiska utbildningsalternativ. Samtidigt skapar de en lärande miljö som uppmuntrar utbyte av information och möjlighet att lära av varandra för att träna hjärnans förmåga. Läs mer om våra kvalificerade utbildare nedan.

Kvalificerade utbildare & coacher

 • Qualified instructors & coaches GMS
 • Våra utbildare & coacher är experter inom sina områden, med omfattande erfarenhet av att hjälpa våra företagskunder. Våra utbildare & coacher har specialiserad affärsbakgrund från – Ledarskap, Försäljning, Språk, Kommunikation, Projektledning, Finans, Juridik, Försäkringar, HR, m.m. De är inte bara akademiker utan kommer även direkt från branschen och har därmed den kunskap du behöver!
 • Vår organisation är global, därför kan vi samordna våra insatser så att våra kunder kan ta del av all den erfarenhet och expertis vi innehar, oavsett utbildningsplats.

C Konsekvens

Vi förankrar utbildningarna med deltagarna, chefer och företagets ledning, mäter framsteg och rapporterar sedan resultatet tillbaka till våra klienter med hjälp av noggranna och beprövade kvalitets-och mätverktyg som försäkrar positiva förändringar. Läs mer om mätbar framgång nedan.

Mätbar framgång

Qualified instructors & coaches GMSHur vet du att dina färdigheter förbättras?

GMS omfattande kvalitets- och uppföljningsprocesser, som alla våra utbildare och coacher använder, möjliggör inte bara deltagarnas tillfredsställelse, utan ger även mätbara resultat till våra kunder. Detta sker genom att processerna förankrar de behov, det fokus och de kort- & långsiktiga mål som kursen har med deltagarna, liksom med deras chef och vår kunds strategiska fokus.

I våra kvalitets- och uppföljningssystem finns kursdeltagarens inflytande inbyggt. Våra utbildningsmetoder placerar ansvaret på både läraren och deltagaren genom aktivt deltagande, personlig feedback och möjligheten att påverka kursens inriktning och takt. Detta gör det möjligt att uppnå de önskade resultaten.

För att säkra kvaliteten gör vi egna muntliga och skriftliga enkäter efter behov, där kursdeltagarna tillfrågas om innehåll, form, ämnesfördelning, bemötande, metod, individanpassning, inflytande, möjligheter till stöd, uppnådda mål, lärarkompetens, undervisningsmaterial, lokal, mat, utrustning, service och eget bidrag.För att säkra kvaliteten gör vi egna muntliga och skriftliga enkäter efter behov, där kursdeltagarna tillfrågas om innehåll, form, ämnesfördelning, bemötande, metod, individanpassning, inflytande, möjligheter till stöd, uppnådda mål, lärarkompetens, undervisningsmaterial, lokal, mat, utrustning, service och eget bidrag.

Den här metoden gör att vi kan erbjuda våra kunder dynamiska och konkreta resultatinriktade utbildningar inom:
 • Kommunikation
 • Kultur
 • Språk
 • Ledarskap
 • Försäljning
 • Kundservice
 • Projektledning
 • Hela paketet

Läs mer om dessa nedan…

Kommunikation

Qualified instructors & coaches GMS

Hur du och ditt företag kommunicerar kommer att påverka företagets resultat. Effektiv kommunikation är viktigare än aldrig förr och helt klart en avgörande faktor för varaktig framgång.

Ett tydligt och meningsfullt budskap skapar kontakt och lämnar avtryck, vare sig det gäller en presentation, en affärsförhandling eller någon annan form av kommunikation.

Kontakta GMS

Kultur

Qualified instructors & coaches GMS

Kommunikation är mer än ord och grammatik i en fin förpackning. Det handlar också om kultur. Men vad exakt menas med kultur? Språk, mat, religion, konst, kläder, sociala vanor och musik-sådant som är synligt och lätt att upptäcka. Men kultur innebär även – kunskap, erfarenheter, värderingar, traditioner, attityder, idéer, lagar, moral, seder och hur man uppfattar världen? Det är vanligtvis kulturens osynliga element som har störst påverkan på hur människor ser på världen och därmed hur de ser på dig och ditt företag.

Ett företags internationella framgång beror allt mer på medvetenheten om samarbetspartners sociala och kulturella värderingar. Vårt kunnande i att förstå och anpassa oss till olika kulturer och dold kommunikation har en direkt påverkan på vår förmåga att skapa tillit samt att bygga framgångsrika och lönsamma samarbeten med internationella kollegor, partners och kunder.

Kulturella förväntningar varierar mycket, inte bara globalt utan även inom en region. Vare sig det handlar om internationella kontakter inom din lokala, regionala eller globala organisation, eller med kunder och leverantörer med olika bakgrund och från olika kulturer – låt våra experter skapa det perfekta kulturspecifika programmet för dig, ditt team eller ditt företag och samspela framgångsrikt med alla!

Kontakta GMS

Språk

Färdigheter i språk och hur företag presterar är klart sammankopplade. Qualified instructors & coaches GMS

En internationell forskningsstudie visar att tvåspråkighet och flerspråkighet i globala företag ger verklig och mätbar ekonomisk vinning. Studien fann också att ineffektiv kommunikation (språk) i företagsmiljöer är en stor nackdel.

Och det är inte bara företag som drar nytta av språkkunskaper. Språkkunskaper har en direkt effekt på framgång, för att inte tala om på din inkomst! Att tala två eller flera språk kan öppna dörrar för dig och öka din lön med upp till 35 %. Att vara tvåspråkig är inte ett alternativ längre.

I dagens globala ekonomi är förmågan att kommunicera nyckeln och i och med att fler företag expanderar internationellt blir förmågan att kunna kommunicera på ett annat språk ett betydande krav på arbetsplatsen. En färsk undersökning från en Los Angeles-baserad rekryterare (Korn/Ferry International) fann att nästan 9 av 10 headhunters i Europa, Latinamerika och Asien sa att vara minst tvåspråkig är nödvändigt för framgång i dagens företagsmiljö.

Utan språkkunskaper hindras kommunikationen, utan effektiv kommunikation blir företagets resultat lidande. GMS erbjuder alla språk och skräddarsyr den perfekta lösningen för att möta dina och din organisations behov.

Kontakta GMS

Ledarskap

Qualified instructors & coaches GMS

Du behöver inte vara född med exceptionella ledarskapstalanger. Men genom tålamod, uthållighet, hårt arbete och inlärning kan du bli en skicklig och framgångsrik ledare! Stora ledare lär alltid från andra genom att knyta kontakter och genom en vilja att dela med sig av erfarenheter, färdigheter och metoder.

De mest effektiva och respekterade ledarna har en klar målsättning – de vet att coachning och utbildning är livsviktig för att uppnå visioner, inspirera människor och engagera dem i jakten på de eftersträvade målen.

Oavsett om du leder en tillfällig projektgrupp, har en ny chefsroll, jobbar som personalchef eller leder en hel organisation, förstår vi dina förutsättningar och skräddarsyr kunskapsträningen efter din situation. På så sätt hjälper vi dig att förbättra ditt ledarskap och på så sätt även företagets resultat.

För att möta din organisations behov kan vårt utbud av kurser & utbildningar erbjudas som standardpaket eller anpassade efter dina specifika önskemål. Vi lyssnar alltid på våra kunder för att leverera de bästa ledarskapsutbildningarna. Utbildningar som gör verkliga och mätbara skillnader och ger tydliga resultat

Kontakta GMS

Försäljning

Försäljning handlar inte om att du ska prata omkull kunden och tvinga på denne något som han eller hon egentligen inte behöver. Nej, då är risken stor att kunden blir missnöjd och inte kommer tillbaka till dig. För att bli en skicklig säljare måste du istället ha förmågan och viljan att verkligen förstå kundens behov. Det här är något som kan kräva träning och utbildning, för säljarrollen och försäljning handlar om att lyssna och förstå vad kunden är ute efter. Först då kan du bygga grunden för en långvarig affärsrelation säljare – kund. För är det något som säljare vill ha är det kunder som alltid kommer tillbaka, eller hur?

Självklart måste du som säljare kunna argumentera för sin produkt. Vi hjälper dig att bygga upp din självsäkerhet och din trovärdighet som säljare, oavsett om du är ny i rollen eller har lång erfarenhet. Vi hjälper dig att förstå försäljningens- och säljmötets alla delar. Hur du intresserar, övertygar och sedan avslutar affären!

Våra säljkurser anpassas helt utifrån dina specifika önskemål och behov för att du ska nå bästa resultat!

Kontakta GMS

Kundservice

Att vara företagets ansikte utåt är en otroligt viktig roll att inneha och i dagens internationella företagsklimat, där man ofta har kundkontakter över hela världen är det av central betydelse att kunna förstå, kommunicera och hjälpa kunderna på rätt sätt, direkt.

Du som jobbar i en kundbemötande roll inom reception, call-center eller liknande säljer hela företaget och måste därför kunna hantera en mängd olika frågor som dyker upp, både i telefon, via email och i personliga möten med kunder. Du måste förstå och kunna besvara frågor om allt från företagets struktur och organisation, till de produkter som ditt företag säljer. Och gärna på ett flertal olika språk. Då är det viktigt att vara strukturerad och att alltid bemöta kunderna på ett professionellt och respektfullt sätt.

Våra utbildningar inom kundservice är skräddarsydda utifrån dig och ditt företags behov för att du ska uppnå ökad skicklighet och professionalism och därmed öka din egen och företagets effektivitet

Kontakta GMS

Projektledning

Full fart från morgon till kväll, projektgruppsmöten, delegera uppgifter till medarbetare, snabbt inkommande deadlines – så ser livet ut för en projektledare. Ett mångfacetterat arbete som oftast kräver mångsidighet och kunskap om så vitt skilda områden som HR; du måste vara en god människokännare, sätta ihop och leda ett funktionellt team som ska kunna genomföra projektet – Ekonomi; du måste kunna hantera och förstå budgetarbete – Ledarskap; du måste kunna leda din grupp i alla lägen, möta och lösa konflikter och problem längs vägen. Du måste helt enkelt behärska hela projektcykeln – planering, genomförande och uppföljning.

Att leda projekt från början till slut kräver därför specialkunskaper som bara kan tillhandahållas genom rätt utbildning. Vi har märkt att det bästa sättet att lära ut projektledning är att utgå från modeller för ledarskap och inflytande och sedan ansluta dessa till projektledarrollen.

Våra utbildningar inom projektledning är skräddarsydda utifrån dig och ditt företags behov för att du dels ska uppnå ökad skicklighet och professionalism och även öka din egen och företagets effektivitet.

Kontakta GMS

Hela paketet

Qualified instructors & coaches GMS

Låt oss på GMS International® leverera en komplett lösning för dina globala behov inom språk, ledarskap, kommunikation, kundservice, försäljning, projektledning och kultur.