Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4

Kursbeskrivning

I Arbetsmiljöverkets ställer krav på ett aktivt målstyrt arbetsmiljöarbete för att förebygga och förhindra ohälsa på arbetsplatsen. Föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) reglerar särskilt utpekade områden och specifika kunskapskrav ställs. Samtliga chefer och arbetsledare ska ha kunskap för att förebygga och hantera psykisk ohälsa, uppfatta tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning, mobbning och kränkande särbehandling samt hälsorisker kopplade till arbetstidens förläggning. Reglerna kräver ett systematiskt arbete för att främja hälsa och minimera risker för ohälsa där de ”mjuka värdena” är inkluderade.

Målgrupp

Företagsledare, arbetsledare, chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvariga

Kursens mål

Efter den här utbildningen ger deltagarna:

 • – Specifika kunskapskrav enligt AFS 2015:4
 • – Insikt om praktisk tillämpning av AFS 2015:4
 • – Förståelse för organisatoriska och sociala områdets hälsopåverkan
 • – Kunskap för att mäta, åtgärda och eliminera risker i psykosociala arbetsmiljön
Kursinnehåll
 • AFS 2015:4, innehåll
 • Ansvar och roller
 • Vad innebär de ökade kraven? Konsekvenser?
 • Hur påverkar reglerna verksamhetens dagliga och långsiktiga arbete?
 • Praktisk tillämpning i verksamheten
 • Stress, ohälsosam arbetsbelastning
 • Arbetstidens förläggning i ett hälsoperspektiv
 • Förebygga och hantera mobbning, kränkande särbehandling
 • AFS 2015:4 i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Nyckelfaktorer för framgång
 • Mätinstrument
 • Friskfaktorer, vad säger aktuell forskning?
 • Praktiska övningar
 • Diskussioner
Kurslängd

En dag