Chefen och arbetsmiljön

Chefen och arbetsmiljön

Att leda hälsofrämjande utifrån lagställda krav/AFS 2015:4

Kursbeskrivning

I föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), förtydligar Arbetsmiljöverket kraven på ett aktivt hälsofrämjande arbete där de psykiska och sociala frågorna inkluderas. Utbildningen vänder sig till dig som har grundläggande kunskap i arbetsmiljö och vill lära dig mer om praktisk tillämpning i vardagen. Utbildningen fokuserar på de ”mjuka värdena”, att skapa ett hälsofrämjande förhållningssätt i den dagliga verksamheten. Kursen tar upp chefens respektive medarbetarens ansvar för arbetsmiljön. Du får göra risk- och konsekvensbedömningar rörande arbetsbelastning, hälsorisker kopplade till arbetstidens förläggning, välja åtgärder och sammanställa en handlingsplan.

Målgrupp

Företagsledare, arbetsledare, chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud, arbetsmiljöansvariga

Kursens mål

Efter den här utbildningen ska deltagarna:

 • – kunna identifiera hälsorisker och arbeta förebyggande
 • – Ha insikt om hälsofrämjande arbetsmiljöarbete i praktiken
 • – Kunskap att mäta, åtgärda och eliminera risker i psykosociala arbetsmiljön
 • – se sambandet mellan en god arbetsmiljö och hög leveranskvalitet
 • – Ha förståelse för arbetsmiljöns inverkan på produktion, effektivitet, varumärke
Kursinnehåll
 • AFS 2015:4, praktisk tillämpning
 • Ekonomiska incitament
 • Roller och ansvar
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Riskbedömning
 • Handlingsplan
 • Policyer
 • Förebygga och eliminera risker för ohälsa
 • Riskfaktorer i arbetslivet
 • Verktyg och mätinstrument
 • Viktigaste faktorerna för att främja hälsa
 • Aktuell forskning
 • Diskussioner
 • Praktiska övningar utifrån verklighetsbaserade situationer
Kurslängd

En dag